Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość

Projekt „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od 01 września 2009 r. do 30 czerwca 2011 r. Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”. Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Content | Menu | Access panel