Teczka Kandydata

Kandydaci, którzy potwierdzą wolę podjęcie nauki w Zespole Szkół w Działoszynie przynoszą białą teczkę wraz z:

  • oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginałem zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • dwiema fotografiami podpisanymi na odwrocie,
  • kartą zdrowia,
  • zaświadczeniem o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów,
  • zaświadczeniem lekarskim zawierającym orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
    (dotyczy tylko kandydatów do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia),
Content | Menu | Access panel