Teczka Kandydata

Kandydaci, którzy potwierdzą wolę podjęcie nauki w Zespole Szkół w Działoszynie przynoszą białą teczkę wraz z:

 • oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginałem zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • dwiema fotografiami podpisanymi na odwrocie,
 • kartą zdrowia,
 • zaświadczeniem o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów,
 • zaświadczeniem lekarskim zawierającym orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  (dotyczy tylko kandydatów do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia),
 • zgłoszeniem na praktykę (nasz druk)
  (dotyczy tylko kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia).
Content | Menu | Access panel