Harmonogram Rekrutacji

Etap rekrutacji Rekrutacja podstawowa Rekrutacja uzupełniająca
złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych od 22 kwietnia 2024
do 21 maja 2024
godz. 12:00
od 23 lipca 2024
godz. 12:00
do 26 lipca 2024
godz. 12:00
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków oraz dokumentów do 29 maja 2024 do 29 lipca 2024
możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków od 3 lipca 2024 r.
do 8 lipca 2024 r.
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu od 3 lipca 2024
do 9 lipca 2024
godz. 15:00
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw oraz zaświadczeń do 11 lipca 2024 do 30 lipca 2024
podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 15 lipca 2024
do godz. 12:00
31 lipca 2024
do godz. 12:00
wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie od 22 kwietnia 2024
do 16 lipca 2024
od 22 lipca 2024
do 31 lipca 2024
potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 15 lipca 2024
godz. 12:00
do 18 lipca 2024
godz. 12:00
od 31 lipca 2024
godz. 12:00
do 2 sierpnia 2024
godz. 12:00
podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 19 lipca 2024
do godz. 12:00
5 sierpnia 2024
do godz. 12:00

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty

Content | Menu | Access panel