Harmonogram Rekrutacji

 • Rejestracja, składanie wniosku do szkół ponadpodstawowych wraz z dokumentami:
  • od 20 kwietnia 2022 r. do 17 maja 2022 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty:
  • od 8 lipca 2022 r. do 12 lipca 2022 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
  • 19 lipca 2022 r.
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu:
  • od 19 lipca 2022 r. do 22 lipca 2022 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych:
  • 25 lipca 2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty

Content | Menu | Access panel