Harmonogram Rekrutacji

Etap rekrutacji Rekrutacja podstawowa Rekrutacja uzupełniająca
złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych od 24 kwietnia 2023
do 23 maja 2023 godz. 12:00
od 21 lipca 2023 godz. 12:00
do 26 lipca 2023 godz. 12:00
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków oraz dokumentów do 31 maja 2023 do 31 lipca 2023
możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków od 4 lipca 2023 r.
do 10 lipca 2023 r. godz. 15:00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu od 6 lipca 2023
do 10 lipca 2023 godz. 15:00
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw oraz zaświadczeń do 12 lipca 2023 do 31 lipca 2023
podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 14 lipca 2023
do godz. 12:00
1 sierpnia 2023
do godz. 12:00
wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie od 24 kwietnia 2023
do 17 lipca 2023
od 20 lipca 2023
do 1 sierpnia 2023
potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 14 lipca 2023 godz. 12:00
do 20 lipca 2023
od 1 sierpnia 2023 godz. 12:00
do 4 sierpnia 2023 godz. 12:00
podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 21 lipca 2023
do godz. 12:00
7 sierpnia 2023
do godz. 12:00

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty

Content | Menu | Access panel