Informacja o zajęciach WDŻ

Szanowni Rodzice,

Treści nauczania przedmiotu są zgodne z podstawą programową przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie w szkole ponadpodstawowej i realizowane są w oparciu o program Teresy Król – „Wędrując ku dorosłości”. Zajęcia odbywają się w wymiarze 14 godzin na rok szkolny (w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców). Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach , tylko wtedy , jeżeli jego rodzice ( prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej ( druk do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły) rezygnację z udziału ucznia w zajęciach w terminie do 15.09.2023r. Uczniowie , których rodzice nie zgłosili pisemnej rezygnacji są zobowiązani do obecności na wszystkich zajęciach. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

Ostatnie wydarzenia kulturowe obserwowane na ulicach naszych miast skłaniają do refleksji, jaką drogę życiową wybiorą nasze dzieci? Jesteśmy także świadkami przyspieszonego procesu seksualizacji nastolatków. Do eskalacji tego zjawiska przyczyniają się niewątpliwie internet, filmy na życzenie (VOD), aplikacje na smartfony, gry i media społecznościowe. Nierzadko utrudniają one harmonijny rozwój młodego człowieka. Współczesne zagrożenia cywilizacyjne wymagają od nas – rodziców i nauczycieli refleksji i przeciwdziałania, również przez przekazywanie treści podkreślających godność osoby ludzkiej, jej dobro indywidualne i społeczne. O tych wartościach uczeń dowiaduje się na lekcjach wychowania do życia w rodzinie (WDŻ). Stanowią one ochronę dzieci i młodzieży przed skutkami „wolności seksualnej”. Celem tych lekcji jest także wskazanie na istotę budowania trwałych i szczęśliwych więzi opartych na miłości, która jest podstawą rozwoju rodziny. Podręczniki, ćwiczenia i inne materiały dydaktyczne do zajęć WDŻ korygują toksyczne treści, na które mogą natrafić Państwa dzieci w internecie i w przekazach rówieśników. Program tego przedmiotu nie tylko wspiera uczniów w wychowaniu do odpowiedzialności, ale także pomaga uchronić ich przed zjawiskami, takimi jak: cyberprzemoc, sexting, niedojrzałe związki, ciąże nastolatek, choroby przenoszone drogą płciową czy uzależnienia. Na tych zajęciach porusza się również trudne tematy dotyczące przemocy seksualnej, obrony intymności i problemu pornografii. Chodzi o to, aby nasze dzieci nie stały się ofiarami przemysłu pornograficznego. Powyższe racje przemawiają za tym, aby bronić młode pokolenie przed współczesnymi zagrożeniami. Tę rolę spełnia niewątpliwie rodzina, a lekcje wychowania do życia w rodzinie mogą być dobrym wsparciem.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z podręcznikami, ćwiczeniami i filmami przygotowanymi na zajęcia WDŻ, których trailery są dostępne na stronach https://rodzinatv.myvod.io/ oraz https://www.wdz.edu.pl/.


Prezentacja

Content | Menu | Access panel