Nabór wniosków na partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Nabór wniosków na partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe o numerze RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/19, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Powiat Pajęczański, ul. Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno / Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie, ul. Grota Roweckiego 5, 98-355 Działoszyn, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach dla XI.3.1 Kształcenie zawodowe

 1. Cel projektu:
 • Wsparcia Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie w zakresie podniesienia jakości kształcenia zawodowego na podstawie indywidualnej diagnozy dla szkoły.
 • Wsparcie będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.
 • Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:
 • Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie  przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.
 1. Typy działań przewidziane do realizacji
  1. wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (w tym szkół specjalnych przysposabiających do pracy) w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym, obejmujące:
   1. podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy jako przyszłych absolwentów oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, w szczególności poprzez realizację wysokiej jakości staży i praktyk  zawodowych, a także dodatkowych zajęć specjalistycznych
   2. doskonalenie umiejętności kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z kierunkiem kształcenia zawodowego, w tym poprzez poszerzanie oferty staży i praktyk dla nauczycieli
   3. wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego
   4. modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez współpracę z przedsiębiorcami włączającą ich w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania
   5. rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego, w szczególności poprzez tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa)
  1. tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego
   i ustawicznego we współpracy z pracodawcami, w zakresie:

   1. przygotowania szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZiU dla określonej branży/zawodu
   2. wsparcia realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU.
  2. wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych obejmujące:
   1. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu
    i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
   2. kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
  3. realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy.
 • Wymagania wobec partnera:
  1. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
  2. Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków EFS
  3. Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie sporządzania projektów dla szkolnictwa zawodowego.
  1. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
   1.  Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
   2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt
   3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
  1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
  2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;
  3. Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie edukacji
 2. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:
  1. być sporządzone w języku polskim;
  2. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
  3. zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
  4. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
  5. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020.
  6. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
   • 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
    (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);
   • 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
    na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.);
   • 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U.
    z 2014 r., poz. 1417).
 • Termin i tryb rozpatrzenia ofert:
  1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru przez Zespół Oceniający powołany przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie
  2. Na podstawie opinii wydanej przez Zespół Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie dokona wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.
  3. Od decyzji Dyrektora nie przysługuje odwołanie.
  4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.
 • Sposób i termin składania ofert:
  1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie, ul. Grota Roweckiego 5, 98-355 Działoszyn: „Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe
  2. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 28.06.2019

 

Informacje: szkola@curie.pl

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Działoszyn, dnia 06.06.2019 r.

Content | Menu | Access panel