Uzasadnienie wyboru partnera w celu realizacji projektu

Uzasadnienie wyboru partnera w celu realizacji projektu

Na ogłoszony w dniu 06 czerwca 2019 r., otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe o numerze RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/19, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 28 czerwca 2019 r. wpłynęła tylko jedna oferta. Ofertę złożyła Firma PROJECT HUB Sp. z o.o., ul. Trzcianecka 3, 60-434 Poznań. Oferta jest kompletna i zgodna z warunkami udziału w ogłoszonym naborze.

Uzasadnienie wyboru: Firma PROJECT HUB Sp. z o.o, zgodnie ze złożoną ofertą, spełnia wszystkie wymagania względem Partnera, zamieszczone w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Działoszynie – www.curie.pl w dniu 06.06.2019 r. Firma deklaruje wniesienie do projektu w wystarczającym stopniu swoich zasobów osobowych, technicznych oraz organizacyjnych. Posiada ponadto odpowiednie doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów edukacyjnych, współfinansowanych z funduszy unijnych.

Content | Menu | Access panel