Teczka Kandydata

Kandydaci, którzy potwierdzą wolę podjęcie nauki w Zespole Szkół w Działoszynie przynoszą białą teczkę wraz z:

  • oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • dwiema fotografiami podpisanymi na odwrocie,
  • kartą zdrowia,
  • zaświadczeniem o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów (jeżeli posiada),
  • zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
    (Technikum, Branżowa Szkoła I stopnia),
  • zgłoszeniem na praktykę (Branżowa Szkoła I stopnia – klasa wielozawodowa).