Teczka Kandydata

Kandydaci, którzy potwierdzą wolę podjęcie nauki w Zespole Szkół w Działoszynie przynoszą białą teczkę wraz z:

  • oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginałem zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • zaświadczeniem lekarskim zawierającym orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – dotyczy tylko kandydatów do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia,
  • dwiema fotografiami podpisanymi na odwrocie,
  • kartą zdrowia,
  • zaświadczeniem o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów
  • Dla Branżowej Szkoły I Stopnia: zaświadczeniem lekarskim (nasz druk), zgłoszeniem na praktykę (nasz druk).