Technikum Organizacji Reklamy

Technik organizacji reklamy to bardzo ciekawy zawód z przyszłością. Łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej. Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy, jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi.

W procesie rekrutacji uwzględniane są następujące przedmioty: język polski, język obcy, informatyka.

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy.

Zawodowe przedmioty teoretyczne i praktyczne realizowane są w pracowniach przedmiotowych.

Ciągła praktyka zawodowa (w trakcie 6 semestru) odbywa się u pracodawców.

W wyniku kształcenia uczeń, po zdaniu egzaminów, zdobędzie następujące kwalifikacje:

 • A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych  – koniec II semestru klasy II
 • A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej – koniec I semestru klasy IV

Zdobyta wiedza umożliwia:

 • planować i organizować działalność reklamową i promocyjną,
 • określać cele reklamowej działalności przedsiębiorstwa,
 • sporządzać budżet kampanii reklamowych i promocyjnych,
 • stosować różne formy reklamy w kampaniach reklamowych,
 • planować i dokonywać zakupu przestrzeni reklamowej w mediach,
 • nadzorować proces produkcji reklamy oraz prac podwykonawców,
 • stosować metody badań rynku reklamy,
 • testować projekty i przekazy reklamowe przed publikacją,
 • oceniać wartość przygotowanych reklam,
 • oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej,
 • wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe wspomagające organizację kampanii reklamowej,
 • opracowywać oferty handlowe dotyczące sprzedaży usług reklamowych i promocyjnych,
 • prowadzić negocjacje, rozmowy handlowe oraz współpracować z klientami,
 • przestrzegać przepisów BHP, ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

Możliwości zatrudnienia:

 • w agencji reklamowej,
 • w działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw,
 • w biurach ogłoszeń środków masowego przekazu,
 • w organizacji usług sprzedaży internetowej
 • w dziale obsługi klienta,
 • w zespole do spraw zlecenia,
 • w dziale badań rynkowych,
 • jako specjalista ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej,
 • projektowaniu graficznym na potrzeby reklamy.