Technikum Budowlane

Zawód technika budownictwa poszukiwany jest zarówno w Polsce jak również w krajach Unii Europejskiej. Podejmując naukę w zawodzie technik budownictwa uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budownictwa: nowoczesne technologie, instalacje sanitarne i elektryczne, technologie robót wykończeniowych,
 • projektowania architektonicznego ze wspomaganiem komputerowym w programie Auto CAD,
 • kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem programu Norma PRO.

W procesie rekrutacji uwzględniane są następujące przedmioty: polski, matematyka, fizyka, chemia.

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, chemia.

Zawodowe przedmioty teoretyczne realizowane są w pracowniach przedmiotowych, a praktyczne w warsztatach szkolnych.

Ciągła praktyka zawodowa (w trakcie 6 semestru) odbywa się u pracodawców.

W wyniku kształcenia uczeń, po zdaniu egzaminów, zdobędzie następujące kwalifikacje:

 • B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • B.33. Organizacja i kontrola robót budowlanych
 • B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

Celem kształcenia w zawodzie jest przygotowanie absolwenta do:

 • organizowania i prowadzenia prac budowlanych,
 • opracowywania dokumentacji budowlanej,
 • kierowania zespołami pracowniczymi przy realizacji robót budowlanych,
 • sporządzania kosztorysów
 • kontroli i oceny jakości wykonywanych prac, wyrobów i usług.

Zdobyta wiedza umożliwia:

 • analizowanie dokumentacji technicznej i organizacyjnej robót budowlanych,
 • wykonywanie rysunków budowlanych,
 • określanie właściwości materiałów budowlanych i prawidłowego ich stosowania,
 • wykonywanie pomiarów niezbędnych przy prowadzeniu robót budowlanych,
 • określanie gruntów budowlanych, ich właściwości i zastosowania do celów fundamentowych,
 • kierowanie pracą brygady (brygad) roboczej i robotami w obiekcie, organizowanie przebiegu tych prac,
 • prowadzenie rozliczeń za robociznę, materiały, sprzęt i maszyny oraz rozliczeń z inwestorem,
 • projektowanie nieskomplikowanych elementów konstrukcyjnych na podstawie obliczeń,
 • wykonywanie obliczeń budowlanych elementów statycznych,
 • dobieranie optymalnych technologii wykonania różnych robót budowlanych,
 • organizowanie pracy podwykonawców na budowie,
 • ustalanie norm pracy dla różnych robót budowlanych,
 • określanie stanu zużycia elementów budowlanych i sposobu ich naprawy,
 • organizowanie pracy polowego laboratorium materiałów budowlanych,
 • organizowanie pracy wytwórni półfabrykatów budowlanych zlokalizowanej na terenie budowy,
 • kształtowanie optymalnych warunków pracy na budowie z uwzględnieniem prawa pracy i przepisów BHP.

Możliwości zatrudnienia:

 • w przedsiębiorstwach budowlanych,
 • w wytwórniach materiałów budowlanych i w wytwórniach prefabrykatów,
 • w laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych,
 • w pracowniach projektowych
 • jako doradca techniczny,
 • jako przedstawiciel handlowy firmy budowlanej,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług budowlanych.