Stypendia do wzięcia

Stypendia do wzięcia

Projekt stypendialny  pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS”, realizowany jest przez Województwo Łódzkie – Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020;  Oś Priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.3 Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Cel i okres trwania projektu:
 • Celem projektu jest zwiększenie potencjału uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim, osiągających wysokie wyniki w nauce, poprzez objęcie ich programem stypendialnym w roku szkolnym 2019/2020;
 • okres realizacji od 01.10.2019 r. do 31.12.2020 r.
 1. Do kogo skierowany będzie projekt:

Projekt skierowany będzie do uczniów, którzy:

 • w roku szkolnym 2019/2020 są uczniami co najmniej II klas szkół zawodowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego;
 • uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,5 ze wszystkich przedmiotów zawodowych, obliczoną na podstawie świadectwa szkolnego ukończenia danej klasy w roku szkolnym 2018/2019 lub w przypadku kształcenia modułowego: świadectwa szkolnego wraz z zaświadczeniem o ukończeniu klasy w roku szkolnym 2018/2019;
 • nie pobierali w roku szkolnym 2018/2019 stypendium w ramach pierwszej edycji;
 • nie pobierają innego stypendium za wyniki w nauce finansowanego lub współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności.
 1. Liczba uczniów objętych wsparciem oraz wysokość przyznanego stypendium w danym roku szkolnym:

W roku szkolnym 2019/2020 przewidziane jest objęcie programem stypendialnym 1206 uczniów, w tym dla 73 osób niepełnosprawnych. Stypendyści otrzymają wypłatę stypendium za 10 miesięcy w kwocie 6 000,00 zł brutto lub 10 000,00 zł brutto, w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

 1. Korzyści, jakie może odnieść stypendysta:
 • stworzenie możliwości dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
 • przełamywanie barier materialnych w rozwoju edukacyjnym,
 • podniesienie poziomu samooceny,
 • wzrost motywacji do nauki.
 1. Korzyści, jakie może odnieść Województwo Łódzkie:
 • rozwój kompetencji uzdolnionych uczniów,
 • promowanie idei kształcenia zawodowego,
 • wyrównanie dostępu do nowoczesnych materiałów dydaktycznych oraz nośników informacji,
 • przełamanie stereotypu postrzegania kształcenia zawodowego, jako ograniczającego możliwość nabycia wykształcenia wyższego,
 • przełamanie pejoratywnego postrzegania szkolnictwa zawodowego jako ostatecznego rozwiązania dla najsłabszych uczniów.
 1. Opieka dydaktyczna nad stypendystą w trakcie otrzymywania stypendium:

Opiekę dydaktyczną nad stypendystą w okresie pobierania stypendium i realizacji ścieżki edukacyjnej ucznia będzie sprawował nauczyciel – opiekun dydaktyczny. Jego zadaniem będzie inspirowanie i motywowanie stypendysty do podejmowania zadań służących realizacji zaplanowanej ścieżki rozwoju edukacyjnego oraz bieżące monitorowanie postępów ucznia w realizacji zaplanowanych zadań prowadzących do osiągnięcia wyznaczonych przez ucznia celów.

 1. Nabór wniosków
 • w terminie od 5 grudnia 2019 r. do 2 stycznia 2020 r. (do godziny 10:00). Wnioski można składać za pośrednictwem dedykowanej aplikacji dostępnej na stronie: https://stypendium.lodzkie.pl/
 1. Informacje o projekcie:

Szczegółowe informacje o projekcie można pozyskać na stronie internetowej: www.zawodowcy.lodzkie.pl. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Łódzkie Przyjazne Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pod nr. tel. 42/ 212-34-06, 42/ 212-34-65, 42/ 212-35-05, e-mail: zawodowcy@lodzkie.pl

Content | Menu | Access panel