Działoszyn stawia na kształcenie zawodowe

Informacja o projekcie „Działoszyn stawia na kształcenie zawodowe”

Numer naboru: FELD.08.08-IZ.00-001/23

Numer wniosku: FELD.08.08-IZ.00-0066/23

Numer i nazwa Priorytetu: FELD.08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Numer i nazwa Działania: FELD.08.08 Kształcenie zawodowe

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej–Curie w Działoszynie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021- 2027 pn. „Działoszyn stawia na kształcenie zawodowe”.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w Technikum w Działoszynie poprzez realizację działań zmierzających do nabycia przez 90% ze 120 uczniów (30K, 90M) kwalifikacji, kompetencji, umowy (zgodnie z def. wskaźnika „Liczba UCZ, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu”), do nabycia kompetencji/kwalifikacji przez min. 90% z 10 nauczycieli (5K,5M) i do zwiększenia potencjału dydaktycznego szkoły poprzez zakup sprzętów i pomocy dydaktycznych w okresie 01.05.2024- 31.08.2025.

 

Projekt skierowany jest do grupy docelowej z Województwa Łódzkiego: Technikum prowadzącego  kształcenie zawodowe i obejmuje 120 uczniów (30K,90M) i 10 nauczycieli (5K,5M) z Powiatu Pajęczańskiego. Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe w zawodach: Technik budownictwa, Technik informatyk, Technik logistyk, Technik programista.

 

W projekcie przewidziano:

– doposażenie pracowni szkolnych w technikum: dla zawodu technik budownictwa, dla zawodu technik informatyk, dla zawodu technik mechatronik i zawodu technik logistyk.

– wsparcie w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez organizację kursów, szkoleń i studiów podyplomowych

– wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji oraz uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez uczniów poprzez organizację kursów, szkoleń, warsztatów proekologicznych

– rozwój kompetencji kluczowych, kreatywnych, uniwersalnych, przekrojowych i cyfrowych uczniów poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów oraz realizacja zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą

– realizacja doradztwa zawodowego dla 120 uczniów

– realizację staży uczniowskich dla 120 uczniów ,

 

Główne rezultaty projektu:

 • Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu – 108 uczniów
 • Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po

opuszczeniu programu – 9 nauczycieli

 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem – 1 szkoła

 

Wartość projektu wynosi 1 681 100,24 zł i obejmuje dofinansowanie w kwocie 1 510 239,36 zł z następujących źródeł:

o finansowanie z środków Unii Europejskiej wynosi  1 283 703,46zł

o finansowanie wkładu krajowego z budżetu państwa  226 535,90 zł

Wkład własny wynosi  170 860,88 zł.

Projekt realizowany będzie w terminie od 1 maja 2024 r. do 31 sierpnia 2025r.

Kursy i szkolenia finansowane z projektu:

 • Kurs prawa jazdy kategorii B
 • Photoshop
 • Warsztaty proekologiczne(obowiązkowo)
 • Doradztwo zawodowe (obowiązkowo)
 • Kurs obsługi wózków widłowych
 • AutoCad
 • ArchiCad
 • Kosztorysowanie
 • Rusztowania– montaż- demontaż
 • Kurs światłowodowy
 • Kurs Okablowanie strukturalne i tworzenie sieci teletechnicznych
 • Programowanie C++
 • Tworzenie stron WWW
 • Kurs obsługi wózków widłowych
 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie transportem
 • Zarządzanie magazynem
 • Z języka polskiego
 • Z języka angielskiego
 • Z języka niemieckiego
 • Z matematyki
 • Warsztaty rozwijające świadomość i ekspresję kulturalną
 • Warsztaty z robotyki
 • Kółko przyrodnicze
 • Warsztaty ekologiczne
 • Zajęcia na uczelniach wyższych (pokryte koszty transportu i wyżywienia) – dwa wyjazdy w czasie trwania projektu
 • Zajęcie w Centrum Nauki i Techniki w Łodzi (EC1) dla dwóch grup po 25 osób – pokryte wszystkie koszty

 Zasady rekrutacji:

 • Rekrutacja będzie prowadzona od 16 maja do 14 czerwca 2024r.

Etapy rekrutacji:

 1. zgłoszenie Uczestnika poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (LINK) z oświadczeniem, deklaracji uczestnictwa oraz umowy uczestnictwa w projekcie jednostronnie podpisanej przez uczestnika projektu lub w przypadku osoby niepełnoletniej przez jej rodzica/opiekuna prawnego (w 2 egzemplarzach)
 2. weryfikacja kryteriów punktowych, za które można uzyskać następującą liczbę punktów:
  • uczniowie posiadający orzeczenia o niepełnosprawności (orzeczenie w rozum. przepisów ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej) – 3 pkt.
  • uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (orzeczenie zgodne z ustawą Prawo oświatowe) – 2 pkt.
  • uczniowie z obszarów wiejskich (oświadczenie ucznia/rodzica) lub z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym (decyzje wydawane przez OPS lub zaświadczenia o korzystaniu z pomocy OPS) – 2 pkt
 1. poinformowanie kandydatów o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie;
 2. podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie.

O przyjęciu decyduje spełnienie warunków uczestnictwa oraz uzyskanie najwyższej liczby punktów z kryteriów punktowych. W przypadku równorzędnych zgłoszeń, tzn. z taką samą liczbą punktów, priorytetowo podczas rekrutacji traktowane będą osoby z niepełnosprawnością i osoby z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, później kolejność zgłoszeń.

W ramach udziału w Projekcie Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:

 • udziału nie tylko w stażu, ale również w wybranym przez siebie kursie/szkoleniu, zajęciach dodatkowych, warsztatach proekologicznych oraz doradztwie zawodowym.
 • regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach;
 • potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności;
 • wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych w czasie trwania Projektu;
 • wypełniania testów wiedzy przed i po zakończeniu każdego bloku szkoleniowego;
 • Uczestnictwa w egzaminie umożliwiającym uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje, jeśli dane wsparcie się nim kończy.

Prosimy, aby na razie jedynie wypełnić zgłoszenie, nie drukować i nie odpowiadać na maila, który przyjdzie po rejestracji!!!

Dokumenty projektowe:

Content | Menu | Access panel