Program praktyki zawodowej

TECHNIKUM LOGISTYCZNE

plik do pobrania

TECHNIKUM INFORMATYCZNE (II klasa)

plik do pobrania

TECHNIKUM INFORMATYCZNE (III klasa)

1. Informacje ogólne:

Podczas dwóch lat tj. w klasie II lub III technikum uczniowie odbywają praktykę zawodową, trwającą 4 tygodnie ( 5 dni w tygodniu), czyli 20 dni, ok. 160 godzin. Uczniowie otrzymują dzienniczek praktyk podzielony na kolejne dni, gdzie wpisują opanowywane przez siebie umiejętności. W pierwszym dniu praktyki każdy uczeń zostaje przeszkolony w zakresie przepisów BHP, ten fakt zostaje odnotowany w dzienniczku praktyk. Na końcu dzienniczka w odpowiednim miejscu opiekun praktyk opiniuje ucznia oraz wystawia ocenę końcową.

2. Zakres materiału konieczny do opanowania to:

 1. Organizacja praktyk zawodowych.
 2. Przygotowanie stanowiska komputerowego i urządzeń peryferyjnych do pracy.
 3. Montaż i obsługa lokalnej sieci komputerowej.
 4. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz ich obsługa.

 Łączna liczba godzin 140 – 160

3. Materiał nauczania:

3.1. Organizacja praktyk zawodowych

 • znać normy jakości w produkcji komputerów osobistych
 • przepisy BHP podczas wykonywania powierzonych zadań zawodowych
 • przepisy dotyczące certyfikatu zgodności komputerów osobistych z normami elektromagnetycznymi
 • zasady dotyczące ergonomii stanowiska pracy, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej
 • gospodarka odpadami niebezpiecznymi
 • organizacja i wyposażenie stanowiska montażowego i serwisowego
 • organizacja pracy przedsiębiorstwa
 • zasady odpowiedzialności za swoją pracę
 • hierarchia służbowa na określonym stanowisku pracy
 • obieg dokumentacji na stanowisku pracy
 • tajemnica służbowa
 • obszary wykorzystania języka obcego na powierzonym stanowisku pracy.

3.2. Przygotowanie stanowiska komputerowego i urządzeń peryferyjnych do pracy

 • symbole graficzne i oznaczenia podzespołów komputerowych
 • parametry techniczne podzespołów komputerowych
 • dokumentacja techniczna urządzeń techniki komputerowej
 • instalacja sterowników urządzeń peryferyjnych
 • montaż zestawu komputerowego z podzespołów
 • instalacja i konfiguracja urządzeń peryferyjnych
 • diagnostyka komputera osobistego
 • diagnostyka systemu operacyjnego
 • zasady naprawy i konserwacji urządzeń techniki komputerowej-instalacja systemu operacyjnego na stacji roboczej (Windows, Linux)
 • aktualizacja systemu operacyjnego
 • uruchamianie systemu operacyjnego
 • konfiguracja i zarządzanie systemem operacyjnym
 • zarządzanie dyskami i partycjami
 • obsługa zasobów (foldery, pliki)
 • aplikacje systemowe
 • instalowanie i usuwanie aplikacji
 • rejestr systemu
 • programy użytkowe i narzędziowe.

3.3. Montaż i obsługa lokalnej sieci komputerowej

 • sieciowe systemy operacyjne Windows Server, Linux, NetWater
 • instalacja serwera i konfiguracja serwera
 • programy do administracji lokalnymi sieciami komputerowymi
 • symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń sieciowych
 • zasada aktualizowania oprogramowania urządzeń sieciowych
 • funkcje zarządzanych przełączników
 • rodzaje i sposób obsługi urządzeń telefonii internetowej
 • sieci wirtualne
 • metody ataków sieciowych
 • rodzaje oprogramowania zabezpieczającego zasoby sieciowe
 • rodzaje i dobór UPS sieciowego
 • archiwizacja zasobów sieciowych
 • rodzaje testów i pomiarów pasywnych
 • rodzaje testów i pomiarów aktywnych
 • urządzenia diagnostyczne
 • narzędzia pomiarowe
 • konta użytkowników: lokalne i domowe
 • grupy użytkowników
 • prawa użytkowników.

3.4. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz ich obsługa

 • zasada wykonywania aplikacji po stronie klienta i serwera
 • systemy zarządzania treścią
 • rodzaje technologii i języków programowania właściwych do budowy aplikacji realizujących zadania po stronie klienta i serwera
 • współpraca aplikacji z internetową bazą danych
 • pobieranie, przekazywanie danych do internetowej bazy danych
 • metody uwierzytelniania z wykorzystaniem internetowej bazy danych
 • dynamiczne zarządzanie treścią i multimediami
 • konfiguracja internetowych baz danych na potrzeby aplikacji internetowych
 • testowanie aplikacji internetowych wykonywanych po stronie serwera
 • bezpieczeństwo aplikacji wykonywanych po stronie serwera
 • konfiguracja serwerów i przeglądarek pod obsługę aplikacji internetowych
 • tworzenie, konfiguracja i kontrola bazy danych
 • frameworki
 • zasady tworzenia witryn internetowych.

4. Środki dydaktyczne:

Edytor WYSIWYG stron internetowych z możliwością edycji hipertekstowego języka znaczników i kaskadowych arkuszy stylów, z możliwością walidacji strony; oprogramowanie do tworzenia grafiki i animacji, obróbki materiałów audio i wideo; oprogramowanie serwera relacyjnej bazy danych z programami narzędziowymi; oprogramowanie umożliwiające tworzenie aplikacji internetowych po stronie serwera i klienta w wybranych językach programowania; podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu; dostęp do serwera umożliwiającego publikację stron www i aplikacji internetowych.

5. Zalecane metody dydaktyczne:

Dominująca metodą kształcenia powinna być metoda praktyczna.

6. Formy organizacyjne:

Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach i indywidualnie.

7. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia:

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego w trakcie realizacji efektów kształcenia. Ponadto niezbędnym elementem jest zastosowanie przynajmniej jednego projektu. Stosowane przez nauczyciela ocenianie powinno korzystać z zasad występujących w ocenianiu kształtującym, ma bowiem być dla ucznia informacją zwrotną, która pomaga mu się uczyć, informuje o tym, co już potrafi robić dobrze, co ma poprawić i daje wskazówkę jak dalej pracować.

8. Formy indywidualizacji pracy uczniów:

Dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb i możliwości ucznia. W zakresie organizacji pracy można zastosować instrukcje do zadań, podawanie dodatkowych zaleceń, instrukcji do pracy indywidualnej, udzielanie konsultacji indywidualnych. W pracy grupowej należy zwracać uwagę na taki podział zadań między członków zespołu, by każdy wykonywał tę część zadania, której podoła, jeśli charakter zadania to umożliwia. Uczniom szczególnie zdolnym i posiadającym określone zainteresowania zawodowe należy zaplanować zadania o większym stopniu złożoności, proponować samodzielne poszerzanie wiedzy, studiowanie dodatkowej literatury.

TECHNIKUM BUDOWLANE (III klasa)

1.Informacje ogólne:

Podczas dwóch lat tj. w klasie II lub III technikum uczniowie odbywają praktykę zawodową, trwającą 4 tygodnie (5 dni w tygodniu), czyli 20 dni, ok. 160 godzin. Uczniowie otrzymują dzienniczek praktyk podzielony na kolejne dni, gdzie wpisują opanowywane przez siebie umiejętności. W pierwszym dniu praktyki każdy uczeń zostaje przeszkolony w zakresie przepisów BHP, ten fakt zostaje odnotowany w dzienniczku praktyk. Na końcu dzienniczka w odpowiednim miejscu opiekun praktyk opiniuje ucznia oraz wystawia ocenę końcową. Po odbyciu praktyki dzienniczek praktyk praktykant przekazuje kierownikowi szkolenia praktycznego w szkole.

2. Cele praktyki zawodowej

Umożliwienie uczniom zastosowania i pogłębienia zdobytych wiadomości i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

3. Zakres materiału konieczny do opanowania to:

 1. Bezpieczeństwo i organizacja pracy podczas wykonywania zadań budowlanych.
 2. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 3. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
 4. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

Łączna liczba godzin 140 – 160

4. Materiał nauczania:

4.1. Bezpieczeństwo i organizacja pracy podczas wykonywania zadań budowlanych.

 • przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
 • określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
 • określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
 • organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

4.2. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich B.18

 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 • wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych i sporządza rozliczenie tych robót;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania murowanych konstrukcji budowlanych;
 • wykonuje murowane ściany, stropy, nadproża, sklepienia, słupy, filary oraz kominy;

4.3. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych B.33

 • dobiera sposoby wykonywania robót betoniarskich, zbrojarskich, ciesielskich i murarskich;
 • ocenia jakość wykonania robót budowlanych stanu surowego;
 • kontroluje przebieg realizacji budowlanych robót wykończeniowych;
 • ocenia jakość wykonania budowlanych robót wykończeniowych;

4.4. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej OMZ

 • planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
 • dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
 • ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
 • wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy.

5. Środki dydaktyczne:

Praktyka powinna być realizowana w przedsiębiorstwie z branży budowlanej, które zapewni możliwość realizacji poszczególnych działów.

6. Zalecane metody dydaktyczne:

Wymaga się stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody praktycznej i dyskusji dydaktycznej.

7. Formy organizacyjne:

Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach i indywidualnie.

8. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia:

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu praktyki zawodowej na podstawie ustalonych kryteriów. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów powinno dostarczyć informacji o zakresie i stopniu realizacji celów określonych w programie przedmiotu. Umiejętności uczniów należy sprawdzać obserwując ich pracę podczas wykonywania określonych zadań zawodowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • stosowanie nabytych wiadomości i umiejętności w praktyce,
 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • organizację stanowiska pracy,
 • jakość i ilość wykonanej pracy.

Dokonując oceny pracy uczniów należy zwrócić uwagę na:

 • zdyscyplinowanie i punktualność,
 • odpowiedzialność za mienie powierzone na czas praktyki zawodowej,
 • pracowitość, dokładność i rzetelność w wykonywaniu zadań praktycznych,
 • zainteresowanie wykonywaną pracą,
 • współpracę w zespole podczas wykonywania określonych zadań zawodowych,
 • kulturę osobistą i zawodową.

Każde wykonane przez ucznia zadanie zawodowe powinno być ocenione. W przypadku oceny negatywnej zadanie powinno zostać powtórzone, aż do uzyskania przez ucznia oceny pozytywnej.

Na zakończenie praktyki zawodowej opiekun praktyk powinien wpisać w dzienniczku praktyki opinię o pracy i postępach ucznia oraz ocenę końcową

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego w trakcie realizacji efektów kształcenia. Ponadto niezbędnym elementem jest zastosowanie przynajmniej jednego projektu. Stosowane przez nauczyciela ocenianie powinno korzystać z zasad występujących w ocenianiu kształtującym, ma bowiem być dla ucznia informacją zwrotną, która pomaga mu uczyć się, informuje o tym, co już potrafi robić dobrze, co ma poprawić i daje wskazówkę jak dalej pracować.

9. Formy indywidualizacji pracy uczniów:

Dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb i możliwości ucznia. W zakresie organizacji pracy można zastosować instrukcje do zadań, podawanie dodatkowych zaleceń, instrukcji do pracy indywidualnej, udzielanie konsultacji indywidualnych. W pracy grupowej należy zwracać uwagę na taki podział zadań między członków zespołu, by każdy wykonywał tę część zadania, której podoła, jeśli charakter zadania to umożliwia. Uczniom szczególnie zdolnym i posiadającym określone zainteresowania zawodowe należy zaplanować zadania o większym stopniu złożoności, proponować samodzielne poszerzanie wiedzy, studiowanie dodatkowej literatury.