Program praktyki zawodowej

TECHNIKUM INFORMATYCZNE (II klasa)

plik do pobrania

TECHNIKUM INFORMATYCZNE (III klasa)

1. Informacje ogólne:

Podczas dwóch lat tj. w klasie II lub III technikum uczniowie odbywają praktykę zawodową, trwającą 4 tygodnie ( 5 dni w tygodniu), czyli 20 dni, ok. 160 godzin. Uczniowie otrzymują dzienniczek praktyk podzielony na kolejne dni, gdzie wpisują opanowywane przez siebie umiejętności. W pierwszym dniu praktyki każdy uczeń zostaje przeszkolony w zakresie przepisów BHP, ten fakt zostaje odnotowany w dzienniczku praktyk. Na końcu dzienniczka w odpowiednim miejscu opiekun praktyk opiniuje ucznia oraz wystawia ocenę końcową.

2. Zakres materiału konieczny do opanowania to:

 1. Organizacja praktyk zawodowych.
 2. Przygotowanie stanowiska komputerowego i urządzeń peryferyjnych do pracy.
 3. Montaż i obsługa lokalnej sieci komputerowej.
 4. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz ich obsługa.

 Łączna liczba godzin 140 – 160

3. Materiał nauczania:

3.1. Organizacja praktyk zawodowych

 • znać normy jakości w produkcji komputerów osobistych
 • przepisy BHP podczas wykonywania powierzonych zadań zawodowych
 • przepisy dotyczące certyfikatu zgodności komputerów osobistych z normami elektromagnetycznymi
 • zasady dotyczące ergonomii stanowiska pracy, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej
 • gospodarka odpadami niebezpiecznymi
 • organizacja i wyposażenie stanowiska montażowego i serwisowego
 • organizacja pracy przedsiębiorstwa
 • zasady odpowiedzialności za swoją pracę
 • hierarchia służbowa na określonym stanowisku pracy
 • obieg dokumentacji na stanowisku pracy
 • tajemnica służbowa
 • obszary wykorzystania języka obcego na powierzonym stanowisku pracy.

3.2. Przygotowanie stanowiska komputerowego i urządzeń peryferyjnych do pracy

 • symbole graficzne i oznaczenia podzespołów komputerowych
 • parametry techniczne podzespołów komputerowych
 • dokumentacja techniczna urządzeń techniki komputerowej
 • instalacja sterowników urządzeń peryferyjnych
 • montaż zestawu komputerowego z podzespołów
 • instalacja i konfiguracja urządzeń peryferyjnych
 • diagnostyka komputera osobistego
 • diagnostyka systemu operacyjnego
 • zasady naprawy i konserwacji urządzeń techniki komputerowej-instalacja systemu operacyjnego na stacji roboczej (Windows, Linux)
 • aktualizacja systemu operacyjnego
 • uruchamianie systemu operacyjnego
 • konfiguracja i zarządzanie systemem operacyjnym
 • zarządzanie dyskami i partycjami
 • obsługa zasobów (foldery, pliki)
 • aplikacje systemowe
 • instalowanie i usuwanie aplikacji
 • rejestr systemu
 • programy użytkowe i narzędziowe.

3.3. Montaż i obsługa lokalnej sieci komputerowej

 • sieciowe systemy operacyjne Windows Server, Linux, NetWater
 • instalacja serwera i konfiguracja serwera
 • programy do administracji lokalnymi sieciami komputerowymi
 • symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń sieciowych
 • zasada aktualizowania oprogramowania urządzeń sieciowych
 • funkcje zarządzanych przełączników
 • rodzaje i sposób obsługi urządzeń telefonii internetowej
 • sieci wirtualne
 • metody ataków sieciowych
 • rodzaje oprogramowania zabezpieczającego zasoby sieciowe
 • rodzaje i dobór UPS sieciowego
 • archiwizacja zasobów sieciowych
 • rodzaje testów i pomiarów pasywnych
 • rodzaje testów i pomiarów aktywnych
 • urządzenia diagnostyczne
 • narzędzia pomiarowe
 • konta użytkowników: lokalne i domowe
 • grupy użytkowników
 • prawa użytkowników.

3.4. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz ich obsługa

 • zasada wykonywania aplikacji po stronie klienta i serwera
 • systemy zarządzania treścią
 • rodzaje technologii i języków programowania właściwych do budowy aplikacji realizujących zadania po stronie klienta i serwera
 • współpraca aplikacji z internetową bazą danych
 • pobieranie, przekazywanie danych do internetowej bazy danych
 • metody uwierzytelniania z wykorzystaniem internetowej bazy danych
 • dynamiczne zarządzanie treścią i multimediami
 • konfiguracja internetowych baz danych na potrzeby aplikacji internetowych
 • testowanie aplikacji internetowych wykonywanych po stronie serwera
 • bezpieczeństwo aplikacji wykonywanych po stronie serwera
 • konfiguracja serwerów i przeglądarek pod obsługę aplikacji internetowych
 • tworzenie, konfiguracja i kontrola bazy danych
 • frameworki
 • zasady tworzenia witryn internetowych.

4. Środki dydaktyczne:

Edytor WYSIWYG stron internetowych z możliwością edycji hipertekstowego języka znaczników i kaskadowych arkuszy stylów, z możliwością walidacji strony; oprogramowanie do tworzenia grafiki i animacji, obróbki materiałów audio i wideo; oprogramowanie serwera relacyjnej bazy danych z programami narzędziowymi; oprogramowanie umożliwiające tworzenie aplikacji internetowych po stronie serwera i klienta w wybranych językach programowania; podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu; dostęp do serwera umożliwiającego publikację stron www i aplikacji internetowych.

5. Zalecane metody dydaktyczne:

Dominująca metodą kształcenia powinna być metoda praktyczna.

6. Formy organizacyjne:

Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach i indywidualnie.

7. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia:

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego w trakcie realizacji efektów kształcenia. Ponadto niezbędnym elementem jest zastosowanie przynajmniej jednego projektu. Stosowane przez nauczyciela ocenianie powinno korzystać z zasad występujących w ocenianiu kształtującym, ma bowiem być dla ucznia informacją zwrotną, która pomaga mu się uczyć, informuje o tym, co już potrafi robić dobrze, co ma poprawić i daje wskazówkę jak dalej pracować.

8. Formy indywidualizacji pracy uczniów:

Dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb i możliwości ucznia. W zakresie organizacji pracy można zastosować instrukcje do zadań, podawanie dodatkowych zaleceń, instrukcji do pracy indywidualnej, udzielanie konsultacji indywidualnych. W pracy grupowej należy zwracać uwagę na taki podział zadań między członków zespołu, by każdy wykonywał tę część zadania, której podoła, jeśli charakter zadania to umożliwia. Uczniom szczególnie zdolnym i posiadającym określone zainteresowania zawodowe należy zaplanować zadania o większym stopniu złożoności, proponować samodzielne poszerzanie wiedzy, studiowanie dodatkowej literatury.

TECHNIKUM BUDOWLANE (III klasa)

1.Informacje ogólne:

Podczas dwóch lat tj. w klasie II lub III technikum uczniowie odbywają praktykę zawodową, trwającą 4 tygodnie (5 dni w tygodniu), czyli 20 dni, ok. 160 godzin. Uczniowie otrzymują dzienniczek praktyk podzielony na kolejne dni, gdzie wpisują opanowywane przez siebie umiejętności. W pierwszym dniu praktyki każdy uczeń zostaje przeszkolony w zakresie przepisów BHP, ten fakt zostaje odnotowany w dzienniczku praktyk. Na końcu dzienniczka w odpowiednim miejscu opiekun praktyk opiniuje ucznia oraz wystawia ocenę końcową. Po odbyciu praktyki dzienniczek praktyk praktykant przekazuje kierownikowi szkolenia praktycznego w szkole.

2. Cele praktyki zawodowej

Umożliwienie uczniom zastosowania i pogłębienia zdobytych wiadomości i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

3. Zakres materiału konieczny do opanowania to:

 1. Bezpieczeństwo i organizacja pracy podczas wykonywania zadań budowlanych.
 2. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 3. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
 4. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

Łączna liczba godzin 140 – 160

4. Materiał nauczania:

4.1. Bezpieczeństwo i organizacja pracy podczas wykonywania zadań budowlanych.

 • przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
 • określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
 • określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
 • organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

4.2. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich B.18

 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 • wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych i sporządza rozliczenie tych robót;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania murowanych konstrukcji budowlanych;
 • wykonuje murowane ściany, stropy, nadproża, sklepienia, słupy, filary oraz kominy;

4.3. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych B.33

 • dobiera sposoby wykonywania robót betoniarskich, zbrojarskich, ciesielskich i murarskich;
 • ocenia jakość wykonania robót budowlanych stanu surowego;
 • kontroluje przebieg realizacji budowlanych robót wykończeniowych;
 • ocenia jakość wykonania budowlanych robót wykończeniowych;

4.4. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej OMZ

 • planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
 • dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
 • ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
 • wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy.

5. Środki dydaktyczne:

Praktyka powinna być realizowana w przedsiębiorstwie z branży budowlanej, które zapewni możliwość realizacji poszczególnych działów.

6. Zalecane metody dydaktyczne:

Wymaga się stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody praktycznej i dyskusji dydaktycznej.

7. Formy organizacyjne:

Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach i indywidualnie.

8. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia:

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu praktyki zawodowej na podstawie ustalonych kryteriów. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów powinno dostarczyć informacji o zakresie i stopniu realizacji celów określonych w programie przedmiotu. Umiejętności uczniów należy sprawdzać obserwując ich pracę podczas wykonywania określonych zadań zawodowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • stosowanie nabytych wiadomości i umiejętności w praktyce,
 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • organizację stanowiska pracy,
 • jakość i ilość wykonanej pracy.

Dokonując oceny pracy uczniów należy zwrócić uwagę na:

 • zdyscyplinowanie i punktualność,
 • odpowiedzialność za mienie powierzone na czas praktyki zawodowej,
 • pracowitość, dokładność i rzetelność w wykonywaniu zadań praktycznych,
 • zainteresowanie wykonywaną pracą,
 • współpracę w zespole podczas wykonywania określonych zadań zawodowych,
 • kulturę osobistą i zawodową.

Każde wykonane przez ucznia zadanie zawodowe powinno być ocenione. W przypadku oceny negatywnej zadanie powinno zostać powtórzone, aż do uzyskania przez ucznia oceny pozytywnej.

Na zakończenie praktyki zawodowej opiekun praktyk powinien wpisać w dzienniczku praktyki opinię o pracy i postępach ucznia oraz ocenę końcową

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego w trakcie realizacji efektów kształcenia. Ponadto niezbędnym elementem jest zastosowanie przynajmniej jednego projektu. Stosowane przez nauczyciela ocenianie powinno korzystać z zasad występujących w ocenianiu kształtującym, ma bowiem być dla ucznia informacją zwrotną, która pomaga mu uczyć się, informuje o tym, co już potrafi robić dobrze, co ma poprawić i daje wskazówkę jak dalej pracować.

9. Formy indywidualizacji pracy uczniów:

Dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb i możliwości ucznia. W zakresie organizacji pracy można zastosować instrukcje do zadań, podawanie dodatkowych zaleceń, instrukcji do pracy indywidualnej, udzielanie konsultacji indywidualnych. W pracy grupowej należy zwracać uwagę na taki podział zadań między członków zespołu, by każdy wykonywał tę część zadania, której podoła, jeśli charakter zadania to umożliwia. Uczniom szczególnie zdolnym i posiadającym określone zainteresowania zawodowe należy zaplanować zadania o większym stopniu złożoności, proponować samodzielne poszerzanie wiedzy, studiowanie dodatkowej literatury.

TECHNIKUM ORGANIZACJI REKLAMY (III klasa)

1.Informacje ogólne:

Podczas dwóch lat tj. w klasie II lub III technikum uczniowie odbywają praktykę zawodową, trwającą 4 tygodnie ( 5 dni w tygodniu), czyli 20 dni, ok. 160 godzin. Celem praktyki zawodowej jest pogłębianie oraz doskonalenie umiejętności opanowanych w szkole, w rzeczywistych warunkach pracy. W trakcie realizacji programu praktyki uczniowie powinni doskonalić umiejętności wykonywania określonych zadań na poszczególnych stanowiskach pracy. Wskazane jest dostosowywanie sposobu realizacji programu praktyki zawodowej do specyfiki przedsiębiorstwa. Podczas praktyki uczniowie powinni poznać pracę wszystkich działów przedsiębiorstwa oraz wykonywać zadania na różnych stanowiskach pracy. Uczniowie otrzymują dzienniczek praktyk podzielony na kolejne dni, gdzie wpisują opanowywane przez siebie umiejętności. W pierwszym dniu praktyki każdy uczeń zostaje przeszkolony w zakresie przepisów BHP, ten fakt zostaje odnotowany w dzienniczku praktyk. Na końcu dzienniczka w odpowiednim miejscu opiekun praktyk opiniuje ucznia oraz wystawia ocenę końcową.

2. Zakres materiału konieczny do opanowania to:

 • Organizacja stanowiska pracy;
 • Projektowanie produktów i usług reklamowych, narzędzia promocji;
 • Sprzedaż produktów i usług reklamowych;
 • Standardy jakości.

Łączna liczba godzin 140 – 160

3. Materiał nauczania:

3.1. Organizacja stanowiska pracy

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

 • zorganizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz wymaganiami ergonomii;
 • stosować przepisy dotyczące certyfikatu zgodności komputerów osobistych z normami elektromagnetycznymi;
 • stosować zasady odpowiedzialności za swoją pracę;
 • ustalić obieg dokumentacji na stanowisku pracy;
 • zachować tajemnicę służbowa;
 • wykorzystać język obcy na powierzonym stanowisku pracy.

3.2. Projektowanie produktów i usług reklamowych, narzędzia promocji

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

 • obsłużyć odpowiednie programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji;
 • dobrać odpowiednie formy i środki do zaprojektowania reklamy;
 • zaprojektować reklamę z wykorzystaniem programu komputerowego;
 • zaprojektować reklamę zgodnie z oczekiwaniami klienta, ocenić jakość wykonania przydzielonych zadań;
 • zaprojektować narzędzia promocji dla produktu: public relations, promocję sprzedaży, marketing bezpośredni;
 • zaprojektować reklamę produktu z wykorzystaniem programów komputerowych, wprowadzić rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
 • ustalić standardy jakości pracy w procesie produkcji środków reklamy;
 • opracować plan finansowy przebiegu kampanii reklamowej;
 • przeprowadzić rozmowę sprzedażową dostosowaną do typu klienta;
 • obliczyć cenę sprzedaży netto i brutto wyrobów reklamowych.

3.3. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

 • dobrać sposób prowadzenia rozmowy sprzedażowej do typu klienta;
 • przeprowadzić rozmowę sprzedażową dostosowaną do typu klienta;
 • przygotować we współpracy dokumenty związane ze realizacją zamówienia;
 • wykonać czynności związane z realizacją zamówienia klienta dostosowane do formy sprzedaży produktów reklamowych;
 • sporządzić fakturę VAT, rachunek, paragon i inne dokumenty dotyczące obsługi klienta w różnych formach sprzedaży produktów i usług reklamowych;
 • obsłużyć program komputerowy przydatny do sprzedaży produktów i usług reklamowych;
 • obsłużyć odpowiednie programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji
 • sporządzić kosztorys prowadzenia kampanii reklamowej;
 • opracować plan finansowy przebiegu kampanii reklamowej;
 • przeprowadzić rozmowę sprzedażową dostosowaną do typu klienta;
 • obliczyć cenę sprzedaży netto i brutto wyrobów reklamowych.

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne:

Środki dydaktyczne:

Uczniowie powinni wykonywać zadania zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy, w odpowiednio wyposażonym przedsiębiorstwie zajmującym się organizacją reklamy.

Zalecane metody dydaktyczne:

Dominująca metodą kształcenia powinna być metoda praktyczna. Uczniowie w trakcie praktyki zawodowej wykonują zadania w rzeczywistych warunkach pracy.

Formy organizacyjne:

Zajęcia powinny być prowadzone indywidualnie, rzadziej w grupach.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia:

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu praktycznego w trakcie realizacji efektów kształcenia. Dokonując oceny pracy uczniów należy zwrócić uwagę na: wygląd zewnętrzny, kulturę osobistą i zawodową, zdyscyplinowanie i punktualność, pracowitość, dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, samodzielność podczas wykonywania zadań, odpowiedzialność za powierzone mienie, zainteresowanie wykonywaną pracą. Ponadto niezbędnym elementem jest zastosowanie przynajmniej jednego projektu. Stosowane przez nauczyciela ocenianie powinno korzystać z zasad występujących w ocenianiu kształtującym, ma bowiem być dla ucznia informacją zwrotną, która pomaga mu się uczyć, informuje o tym, co już potrafi robić dobrze, co ma poprawić i daje wskazówkę jak dalej pracować Na zakończenie praktyki zawodowej opiekun powinien wpisać w dzienniku praktyki opinię o pracy i postępach ucznia wraz z nabytymi przez niego umiejętnościami zawodowymi oraz propozycję oceny końcowej.

Formy indywidualizacji pracy uczniów:

Dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb i możliwości ucznia. W zakresie organizacji pracy można zastosować instrukcje do zadań, podawanie dodatkowych zaleceń, instrukcji do pracy indywidualnej, udzielanie konsultacji indywidualnych. W pracy grupowej należy zwracać uwagę na taki podział zadań między członków zespołu, by każdy wykonywał tę część zadania, której podoła, jeśli charakter zadania to umożliwia. Uczniom szczególnie zdolnym i posiadającym określone zainteresowania zawodowe należy zaplanować zadania o większym stopniu złożoności.