Misja i wizja

Jesteśmy społecznością nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów i rodziców wykonującą swoje działania w oparciu o wartości, takie jak: mądrość, uczciwość i szeroko rozumiane dobro jednostki oraz ogółu. Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę i pracę. Kształtujemy interdyscyplinarne umiejętności, kreujemy postawy twórcze, aktywne i odpowiedzialne. Przygotowujemy do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym. Budzimy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Szanujemy siebie wzajemnie i wspieramy. Jesteśmy szkołą bezpieczną. Naszym wzorem osobowym jest wybitna uczona, dwukrotna noblistka, patronka naszej szkoły – Maria Skłodowska-Curie. Tak jak ona dążymy do realizacji wytyczonych celów, a pracując odczuwamy szacunek oraz uznanie ze strony społeczeństwa.

Jesteśmy szkołą nowoczesną, otwartą na działania innowacyjne, których celem jest dostosowanie do potrzeb i wyzwań współczesnego świata. Dbamy o wszechstronne wykształcenie, wysoki poziom nauczania oraz wychowania w poszanowaniu ogólnie akceptowanych wartości oraz wypracowanych przez szkołę norm, zachowań i postaw przy pełnym współdziałaniu i zaangażowaniu rodziców. Uczniowie naszej szkoły są świadomymi Polakami i obywatelami Zjednoczonej Europy. Stwarzamy warunki i możliwości zdobycia wykształcenia uczniom o bardzo zróżnicowanych zdolnościach. Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych umożliwiającą rozwijanie zainteresowań, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży oraz zaplecze pozwalające na realizację wyznaczonych celów i zadań. Ze szczególną troską dobieramy programy nauczania, dopasowujemy ofertę edukacyjną do zmieniających się warunków na rynku pracy oraz doskonalimy swoje umiejętności, dbamy o efektywność podejmowanych działań. Kultywujemy tradycje szkoły i dbamy o jej pozytywny wizerunek. Realizujemy międzynarodowe projekty edukacyjne wykorzystując dobrą znajomość języków obcych, umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji i nowoczesne technologie informacyjne, a także różnorodne projekty wspierające proces edukacyjny i wychowawczy. Uczymy planowania swojej przyszłości, odpowiedzialności za dokonywane wybory, elastyczność i kreatywność w dostosowywaniu się do ciągle zmieniającej się rzeczywistości.