Harmonogram rekrutacji

 • Rejestracja, składanie wniosku do szkół ponadpodstawowych (wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru):
  • od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2019 r., godz. 15:00
 • Możliwość dokonania zmian szkół i oddziałów na liście preferencji kandydata:
  • od 19 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r., godz. 15.00
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty:
  • od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., godz. 15.00
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz informacji ze świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE:
  • do 10 lipca 2020 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym:
  • 13 lipca 2020 r. do godz. 12.00
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia:
   • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
   • oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
   • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – dotyczy tylko kandydatów do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia,
   • dwóch fotografii podpisanych na odwrocie,
   • karty zdrowia,
   • zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów.
   • Dla Branżowej Szkoły I Stopnia: zaświadczenie lekarskie (nasz druk), zgłoszenie na praktykę (nasz druk).
  • od 13 lipca 2020 r., godz. 12.00 do 20 lipca 2020 r., godz. 12.00
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym:
  • 21 lipca 2020 r. do godz. 14.00.