Harmonogram rekrutacji

 • Rejestracja, składanie wniosku do szkół ponadpodstawowych wraz z dokumentami:
  • od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty:
  • od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
  • 22 lipca 2021 r.
 • Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu:
  • od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
  • 2 sierpnia 2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ?


 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginał zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • dwie fotografie podpisane na odwrocie,
 • kartę zdrowia,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy tylko kandydatów do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia),
 • zgłoszenie na praktykę (nasz druk) (dotyczy tylko kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia).