Harmonogram rekrutacji

 • Rejestracja, składanie wniosku do szkół ponadpodstawowych wraz z dokumentami:
  • od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r., godz. 15:00
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej:
  • od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r., godz. 15.00
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje:
  • od 31 lipca 2020 r. do  4 sierpnia 2020 r., godz. 15.00
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności:
  • do 4 sierpnia 2020 r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach:
  • do 11 sierpnia 2020 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
  • 12 sierpnia 2020 r.
 • Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie:
  • od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (w przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły
  w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020):

  • od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r., godz. 15.00
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
  • 19 sierpnia 2020 r., godz. 14.00

PODSUMOWANIE – JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ?

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginał zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – dotyczy tylko kandydatów do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia,
 • dwie fotografie podpisane na odwrocie,
 • karta zdrowia,
 • zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów.
 • Dla Branżowej Szkoły I Stopnia: zaświadczenie lekarskie (nasz druk), zgłoszenie na praktykę (nasz druk).