Regulamin Biblioteki Szkolnej

 1. Z zasobów biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły, nauczyciele i inni pracownicy oraz rodzice uczniów i absolwenci szkoły.
 2. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania wszelkich posiłków oraz napojów.
 3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory od września do czerwca, w każdym dniu roboczym, w godzinach wyznaczonych harmonogramem.
 4. Biblioteka udostępnia książki na okres ferii zimowych i wakacji letnich.
 5. Wypożyczanie zbiorów jest bezpłatne.
 6. Ze zgromadzonych w bibliotece dokumentów można korzystać:
  • wypożyczając je do domu (lektury, beletrystykę, książki popularnonaukowe),
  • czytając lub przeglądając na miejscu – w kąciku czytelniczym (encyklopedie, leksykony).
 7. Książki i inne dokumenty można wypożyczać jedynie na swoje nazwisko.
 8. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez wypisania ich z pamięci komputera.
 9. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można ją prolongować na kolejny okres.
 10. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej trzy lektury. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.
 11. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 12. Klasy mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych (np. lektur na lekcję) za pośrednictwem nauczyciela lub wybranego ucznia, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów.
 13. Nauczyciele wypożyczający słowniki na egzaminy maturalne, ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 14. Zbiory biblioteki są wspólną własnością , powierzaną czytelnikom, dlatego też należy o nie szczególnie dbać – chronić przed zniszczeniem, zagubieniem, nie podkreślać tekstu, nie pisać na marginesie.
 15. Czytelnik odpowiada materialnie za udostępnione mu przez bibliotekę materiały, w chwili wypożyczenia powinien zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia i inne nieprawidłowości zauważone w pobieranych egzemplarzach zasobów bibliotecznych.
 16. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów użytkownik jest zobowiązany do odkupienia takiej samej pozycji lub, w przypadku braku możliwości odkupienia, innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.
 17. Wszystkie wypożyczone przez uczniów materiały, z których nie będą korzystali w okresie ferii zimowych lub letnich muszą zostać zwrócone do biblioteki najpóźniej na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
 18. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot wypożyczonych z biblioteki materiałów („obiegówki”) i przedłożenia go w sekretariacie szkoły.
 19. Postanowienia regulaminu obowiązują od 1 stycznia 2016 roku.