Regulamin naboru uczniów do klas pierwszych

I . PODSTAWA PRAWNA:

 1. Na podstawie art.154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59, 949, 2203) oraz art. 149, 155, 165 i 187 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 60, 949, 2203).
 2. Zarządzenie Nr 12/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2018/19 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I szkół ponadpodstawowych – trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na semestr pierwszy klas I szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych, w województwie łódzkim.

II. TERMINY:

 • Rejestracja, składanie wniosków do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży:
  • od 21 maja 2018 r. do 20 czerwca 2018 r. do godz. 12:00
 • Składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum, poświadczonych przez dyrektora szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego:
  • od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. do godz. 12:00
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów:
  • do 27 czerwca 2017 r.
 • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
  • 12 lipca 2018 r. godz. 12:00
 • Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:
  – oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
  – oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  – dwóch fotografii podpisanych na odwrocie,
  – karty zdrowia i szczepień,
  – zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
  – zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów.
  dodatkowo dla Szkoły Branżowej I Stopnia:
  – zaświadczenie lekarskie (nasz druk),

  – zgłoszenie na praktykę (nasz druk).

  • od 12 lipca 2018 r., godz. 12:00 do 19 lipca 2018 r. do godz. 12:00.
 • Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły:
  • 20 lipca 2018 r. do godz. 12.00

III. ZASADY REKRUTACJI:

 1. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie prowadzi nabór do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w formie elektronicznej.
 2. Przyjęcie kandydata do danej klasy następuje na podstawie liczby punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
 3. Wymagane dokumenty:
  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • dwie fotografie,
  • karta zdrowia i szczepień,
   dodatkowo dla Szkoły Branżowej I Stopnia:
  • zaświadczenie lekarskie (nasz druk),
  • zgłoszenie na praktykę (nasz druk).
 4. Kandydaci do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia powinni przedstawić w chwili potwierdzenia woli podjęcia nauki zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym otrzymują odpowiednią liczbę punktów:
  • 200 pkt. – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów, w tym:
   • 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
   • 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów – języka polskiego i trzech wskazanych przez komisję rekrutacyjną (patrz tabela – przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji) oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.
 6. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych:
  • Ocena celująca – 15 punktów,
  • Ocena bardzo dobra – 13 punktów,
  • Ocena dobra – 11 punktów,
  • Ocena dostateczna – 7 punktów,
  • Ocena dopuszczająca – 2 punkty.
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów.
 7. Uczeń może uzyskać dodatkowe punkty za uzyskanie:
  • tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty
  • zajęcie od 1 do 6 miejsca indywidualnie lub od 1 do 4 miejsca zespołowo w konkursach tematycznych i interdyscyplinarnych co najmniej na szczeblu wojewódzkim
  • zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub od 1 do 4 miejsca w rywalizacji zespołowej co najmniej na szczeblu wojewódzkim
  • zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach artystycznych co najmniej na szczeblu powiatowym
  • osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu albo w aktywności na rzecz środowiska szkolnego.
 8. O kolejności na liście kandydatów decyduje suma uzyskanych punktów.
 9. W przypadku wyczerpania miejsc w danym oddziale kandydat zostaje przydzielony do oddziału, w którym są wolne miejsca.

Tabela – Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji

klasa

przedmioty

LO
biologiczno-chemiczna

j. polski

j. ang. / j. niem.

biologia

chemia

LO
matematyczno-geograficzna

j. polski

j. ang. / j. niem.

matematyka

geografia

LO
matematyczno-fizyczna

j. polski

j. ang. / j. niem.

matematyka

fizyka

LO
humanistyczna

j. polski

j. ang. / j. niem.

historia

wos

TECHNIKUM
informatyczne

j. polski

j. ang. / j. niem.

matematyka

fizyka

TECHNIKUM
budowlane

j. polski

j. ang. / j. niem.

matematyka

chemia

TECHNIKUM
mechaniczne

j. polski

j. ang. / j. niem.

matematyka

fizyka

TECHNIKUM
organizacji reklamy

j. polski

j. ang. / j. niem.

matematyka

geografia

TECHNIKUM
logistyczne

j. polski

j. ang. / j. niem.

matematyka

geografia

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

j. polski

j. ang. / j. niem.

matematyka

zajęcia techniczne