Witamy Wszystkich na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie!

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015 odbędzie się 1 września 2014 r. o godzinie 9:00.

Obowiązuje strój galowy!

Msza święta o godz. 8:00 w kościele p.w. bł. Michała Kozala BM.

Dodano:

Prosimy o składanie ofert na urządzenie ekopracowni ph. „Moja wymarzona ekopracownia”.

Prosimy o składanie ofert (rozpoznanie cenowe) na urządzenie ekopracowni ph. „Moja wymarzona ekopracownia”. Termin składania ofert do dnia 25 sierpnia 2014 r. Mail – szkola@curie.pl

.

A. Pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną:

 1. Zestaw do badania zawartości azotanów w wodzie i glebie,
 2. Zestaw do badania zawartości chlorków w wodzie,
 3. Pakiet do badania zawartości żelaza w wodzie,
 4. Pakiet do badania zawartości siarczanów w wodzie,
 5. Pakiet do badania zawartości fosforanów w wodzie,
 6. Czytaj dalej

Dodano:

Zawartość Teczki Kandydata – wykaz dokumentów

Teczka kandydata do I klasy szkoły ponadgimnazjalnej powinna zawierać:

 • zaświadczenie o egzaminie gimnazjalnym,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • 3 zdjęcia,
 • kserokopię dowodu osobistego rodzica/opiekuna,
 • kartę zdrowia ucznia,
 • podanie (wydruk z systemu),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (technikum, zsz).

Wszystkie dokumenty prosimy przynosić w białej teczce.

Dodano:

XIII Edycja Programu Stypendiów Pomostowych (Segment II)

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłasza rozpoczęcie XIII Edycji Programu Stypendiów Pomostowych (Segment II), realizowanej przez Fundację Edukacyjnej Przedsiębiorczości z Łodzi.

Program jest organizowany z przeznaczeniem dla maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2014 r. (maturzyści lat ubiegłych, poprawiający maturę w roku 2014 będą dyskwalifikowani).

Kandydaci do stypendium z w/w programu muszą spełniać łącznie następujące warunki:

 • muszą uczęszczać do szkoły ponadgimnazjalnej objętej programem stypendialnym Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego (powiat wieluński i pajęczański)
 • zamieszkują na terenach wiejskich lub w mieście do 20 tys. mieszkańców, co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach, nieprzekraczających 1 176 zł netto w przeliczeniu na osobę lub 1 344 zł netto (dochód netto wyliczony z czerwca 2014r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym wynik minimum 90 punktów (liczbę punktów należy obliczyć samodzielnie na podstawie Algorytmu zamieszczonego w regulaminie),
 • zostali przyjęci na dzienne studia magisterskie, realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym, na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia magisterskie. W programie nie uczestniczą uczelnie kościelne, PWSZ z wyjątkiem tych, które posiadają uprawnienia magisterskie, kolegia nauczycielskie,
 • posiadają rekomendację Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego.

UWAGA!!! Kandydaci na stypendystów dokonują rejestracji internetowej na stronie www.stypendia-pomostowe.pl, do 18 sierpnia 2014r. (do 16-tej). Do systemu mogą logować się jedynie osoby, które uzyskały rekomendację Fundacji.

Dlatego też pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego. W tym celu w do 15 lipca 2014r.(godz 14-tej) należy złożyć w Biurze Fundacji, pl. Kazimierza Wielkiego 2, pok. 201, 98-300 Wieluń, tel. 43 843 79 32, e-mail: biuro@fundacja.wielun.pl ( osobiście lub drogą pocztową) prawidłowo wypełniony Wniosek o uzyskanie rekomendacji Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego do uczestnictwa w PSP wraz z załącznikami.

Niezbędne dokumenty do ubiegania się o rekomendację Fundacji znajdują się poniżej.

Oświadczenie Algorytm Regulamin Wniosek

Po uzyskaniu rekomendacji Fundacji kandydat do stypendium pomostowego wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Ostateczny termin złożenia wniosku on-line upływa z dniem 18 sierpnia 2014r. Po zakończeniu wypełniania wniosku kandydat drukuje wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2014r.

Dodano: