Harmonogram rekrutacji

Zarządzenie ŁKO z dnia 31 stycznia 2018r.

 

Operacja

Termin
Składanie wniosków do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży od 21 maja 2018 r.

do 20 czerwca 2018 r. godz. 12.00

– składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum, poświadczonych przez dyrektora szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów do liceów, techników i szkoły branżowej I stopnia od 22 czerwca

do 26 czerwca 2018 r.,

do godz. 12.00

– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

i dokumentów

do 27 czerwca 2017 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu

rekrutacyjnym

12 lipca 2018r.

godz. 12.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

– oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,

– oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

– dwóch fotografii podpisanych na odwrocie

– karty zdrowia i szczepień,

– zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,

– zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów.

dodatkowo dla Szkoły Branżowej I Stopnia:

– zaświadczenie lekarskie (nasz druk)

– zgłoszenie na praktykę (nasz druk)

od 12 lipca 2018r.,

godz. 12.00

do 19 lipca 2018 r.,

godz. 12.00.

Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły lista ostateczna

20 lipca 2018 r.,

godz. 12.00