Uzasadnienie wyboru partnera w celu realizacji projektu.

Na ogłoszony w dniu 06 czerwca 2019 r., otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe o numerze RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/19, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 28 czerwca 2019 r. wpłynęła tylko jedna oferta. Ofertę złożyła Firma PROJECT HUB Sp. z o.o., […]

Czytaj dalej


Nabór wniosków na partnera w celu wspólnej realizacji projektu

  Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe o numerze RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/19, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego   Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Powiat Pajęczański, ul. […]

Czytaj dalej